Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Slam och l

atrin

En gång per år genomförs slamtömning av enskilda brunnar. Här finns information om vad som är viktigt för dig som fastighetsägare att tänka på, tömningsintervaller, vilka tider som gäller för ditt område samt om latrintunnor.

Är du ny kund eller har ändrade tömningsförhållanden? Gör en anmälan skriftligen till Kundtjänst före 31 oktober året innan förändringen ska börja gälla.

Tömningsschema 2016. 2017 års schema ej fastställt än.

Detta är en preliminär planering som kan ändras under säsongen. Alla kunder får ett aviseringsbrev med informaion om tömningstid.

Område

Tömningstid

Hammerdal

vecka 18 - 25

Frostviken

vecka 26 - 29

Hoting/Tåsjö

vecka 30 - 33

Rossön

vecka 34 - 35

Fjällsjö

vecka 35 - 37

Strömsund

vecka 38 - 41

 

Fastighetsägaren ansvarar för sin anläggnings skötsel och underhåll.

Att tänka på:

  • Fastighetens adress ska vara väl synlig.
  • Brunnen ska vara märkt med en käpp eller vimpel. Finns flera brunnar och någon är gammal och inte används, ska den brunn som används märkas ut.
  • Vägen fram till brunnen ska vara väl utmärkt, fri från avspärrningar och hinder (exempelvis bilar), hålla för minst 10 tons axeltryck (fordonsvikt upp till 25 ton), minst 3 meter bred (3,5 meter vid tvära kurvor) samt att nedhängande grenar och liknande ska tas bort – bilen behöver cirka 4 meter fri höjd. Finns en speciell vägbeskrivning till brunnen kontaktas kundtjänst.
  • Brunnslocket ska vara helt och fritt från hinder – ta bort eventuella blomlådor och solur. Bultar och muttrar på fastskruvade lock ska kontrolleras att de inte rostat fast. Locket ska vara lätt att ta av för en person.
  • Förekommer hinder eller annat som omöjliggör tömning debiteras en bomkörningsavgift på 933 kronor (inklusive moms).
  • Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och slambrunnen får inte överstiga 20 meter.
  • Nivåskillnad mellan slambrunnens botten och bilens uppställningsplats vid tömning får inte vara mer än 6 meter.
  • Om ni vill lämna information angående kodlås eller vägbom eller liknande så kontaktar ni kundtjänst 0670-164 17.

Efter tömning kommer brunnen att markeras med en liten färgklick (olika färger varje år). 2017 års färg är grön.

Bomkörningsavgift

Om tömning inte kan ske på grund av att till exempel brunnen inte hittas, vägen inte är farbar, locket inte går att ta av eller om brunnen är övertäckt debiterar vi en bomkörningsavgift (953 kronor inklusive moms).

Tömningsintervall

Från och med 2014 gäller nya regler för slamtömning:

Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar med vattentoalett sker regelbundet med ett till fem års intervall enligt schema. Schema fastställs för varje anläggning enligt fastighetsägarens beställning till kundtjänst.

Ändring av tömningsintervall för hämtning av slam ska meddelas skriftligen till kundtjänst senast 31 oktober året innan ändringen ska börja gälla.

Tömning av slutna tankar och extratömning av slamavskiljare, utförs efter särskild beställning hos kundtjänst.

Uppehåll i slamtömning För fastigheter som  antas vara helt obebodda under längre tid än fem år, kan uppehåll i slamtömning medges. Anmälan om uppehåll lämnas till kommunens miljö- och byggnämnd.
Läs mer om uppehåll under länken Uppehåll i slamtömning i vänstra spalten.

Väg- och markskador  

Kommunen ansvarar ej för mark- och vägskada som kan uppkomma vid tömning av slambrunn.

Fastighetsägaren skall själv göra anmälan till kommunen, om fastighetsägaren av någon anledning inte anser att kommunens slamtömningsfordon ska beträda fastigheten, till exempel att tillfartsvägen till slambrunn ej klarar tyngden av slambilen.

För att undvika eventuell sönderkörning av marken bör fastighetsägaren markera ut vägen till sin slambrunn.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in