Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Så fungerar medborgardialogen

Medborgardialogen kan förstärka och vara ett stöd för den representativa demokratin när beslut ska fattas. Inför beslut behöver de förtroendevalda både professionens faktakunskaper och en kunskap om medborgarnas värderingar.
Medborgardialog

Medborgardialogen är ett viktigt instrument för politikerna när de ska fatta beslut och ingår i den så kallade cirkeltiden i bilden ovan.

Vad är medborgardialog?

Medborgardialog är ett sätt för politikerna i kommunen att ta del av medborgarnas tankar och synpunkter kring olika frågor. Medborgardialogen kan se ut på olika sätt, ett verktyg är till exempel medborgarmöten på olika ställen i kommunen eller e-paneler.

Som bilden ovan visar kan man se ett ärendes gång i två olika tider – dialogtid/cirkeltid och belutstid/triangeltid.

Dialogtid/cirkeltid innebär att man innan beslut ger medborgare möjlighet att ge sin syn på den fråga man ska fatta beslut om. Det mest avgörande för dialogtiden/cirkeltiden är att det finns verklig påverkansmöjlighet och att motivet för dialogen är att skapa "valbara alternativ".

Vilka frågor diskuteras i medborgardialogen?

Vilka frågor som diskuteras varierar. En tumregel är att det ska vara frågor som är aktuella för det område där mötet hålls, som berör de kvinnor och män, flickor och pojkar som bor i området. Det ska dessutom ska vara tidigt i beslutsprocessen så att inte alla beslut är tagna när dialogen hålls. Det ska finnas en realistisk möjlighet för medborgarna att påverka.

Hur går ett medborgarmöte till?

Beroende på vilka frågor som ska diskuteras på medborgarmötena används olika metoder. En vanlig metod är diskussioner i mindre grupper, bikupor, t ex Open Space-metoden där deltagarna även bestämmer vad de ska prata om.

Hur fungerar en e-panel?

En e-panel startas oftast i en viss fråga, t ex att tycka till inför framtagandet av översiktsplanen. Oftast får alla som vill vara med i en e-panel och deltagarnas e-postadresser samt vissa bakgrundsfakta registrerars i ett enkätsystem. När det är dags att ställa frågor till e-panelen så får deltagarna ett e-postmeddelande med en länk till enkäten. Svaren är alltid anonyma.

Vilket inflytande har jag som medborgare i medborgardialogen?

Som medborgare har du möjlighet att föra fram åsikter och tankar i olika frågor.
Medborgardialogen ska ge politiker och tjänstepersoner ett bredare underlag inför beslut.

Vad händer sedan?

Efter medborgarmöten läggs alltid samlad dokumentation ut på hemsidan. En viktig del i medborgardialogen är bra och snabb återkoppling.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in