Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Avfall för anläggningsändamål

Att återanvända vissa typer av avfall vid nya anläggningsarbeten är ett
sätt att effektivare använda våra naturresurser. Behovet av nya grus- och
bergtäkter minskar och mindre avfall läggs på våra deponier.

Exempel på användbart material är grus, sten, betong och tegel. Vanliga
användningsområden är grundläggning, utfyllnader och vägar. För att avfall ska
få användas på detta sätt måste tre krav uppfyllas:

  • Det ska finnas ett behov, så att avfallet ersätter annat material t.ex.
    grus.
    Avfallet ska vara utsorterat så att det inte innehåller några skadliga
    ämnen.
  • Återanvändningen av avfallet ska inte medföra nya föroreningar på den plats
    där det läggs.

I många fall är det svårt att själv göra sådana bedömningar. Det är därför klokt att kontakta miljö- och byggavdelningen för att få hjälp och råd. Om du vill kan du få ett skriftligt svar (myndighetsbesked).

Behöver jag göra anmälan eller söka
tillstånd?

När du ska använda avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljö- och byggavdelningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. Kravet
på anmälan eller tillstånd avgörs av den föroreningsrisk som användningen kan
medföra. Den som lämnar ut avfallet ska redovisa vad avfallet innehåller och
den som ska använda avfallet ska förvissa sig om att det inte uppstår
olägenheter för miljön på den plats där avfallet ska användas.

Om föroreningsrisken är mindre än ringa behöver ingen anmälan göras. Avfall där
föroreningsrisken anses vara mindre än ringa är till exempel rent tegel, ren
betong (dock inte blåbetong) eller ren jord och sten. Även om anmälan inte
krävs ska de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens (1998:808) andra kapitel följas.
Det kan också vara aktuellt att ansöka om strandskyddsdispens eller marklov. Om
åtgärden innebär en väsentlig ändring av naturmiljön kan det krävas en anmälan
för samråd enligt miljöbalken 12 kap 6 §.

Om föroreningsrisken anses som ringa ska en skriftlig anmälan göras
till miljö- och byggavdelningen minst 6 veckor innan åtgärden ska vidtas.
Länk till blankett "Användning av avfall för anläggningsändamål"
finns i högerspalten.

Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen.


Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in