Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Strandskydd

strandskydd

Vid alla sjöar och  vattendrag gäller strandskydd 100 meter upp på land och  100 m ut i vattnet från strandlinjens medelvattenstånd (enligt miljöbalken 7 kap 14 §). I vissa områden kan länsstyrelsen utöka detta avstånd till 300 m.

Syftet med strandskydd är att bevara den biologiska mångfalden och värna om allmänhetens rätt till friluftsliv. Strandskyddet gäller oavsett område, naturtyp och tillgång till stränder. Inom 100 meter från vattendrag får man därför inte

  • uppföra nya byggnader
  • ändra befintliga byggnader till annat ändamål (t ex båthus till gäststuga)
  • gräva, förbereda byggnationer eller uppföra anläggningar (t ex båthamnar och vissa bryggor)
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gödsla eller gräva.

Man kan få lov att genomföra vissa åtgärder trots detta, men då krävs en dispens från strandskyddsbestämmelserna. Dispens från strandskyddet prövas mot miljöbalkens lagstiftning (7 kap 13 §) och kan sökas på miljö- och byggavdelningen. Läs mer om strandskydd på Naturvårdsverkets hemsida.

Alla dispenser granskas av länsstyrelsen som har överprövningsrätt, vilket kan leda till att kommunens dispensbeslut upphävs.


SÅ FUNKAR STRANDSKYDDSREGLERNA

interaktiv utbildning på webben förklarar vad som gäller

Klicka på bilden

Information strandskydd
Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in