Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd 2015–2018

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för:

  • Förskoleverksamhet, det vill säga barnomsorg ett till fem år.
  • Förskoleklass, grundskola och särskola på grundskolenivå sex till 16 år.
  • Fritidshem, det vill säga omsorg om skolbarn efter skoldagens slut. 

I nämndens befogenheter ingår inte att lägga ned eller öppna en ny skola.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har till uppgift att stödja, främja och samordna kultur- och fritidsintressen samt ungdoms- och idrottsverksamhet i kommunen. Nämnden har ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet och den kommunala kulturskolan.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ska verka för bevarandet av estetiskt och kulturhisto­riskt värdefulla byggnader och anläggningar samt yttra sig om utsmyckning av offentliga platser och byggnader.

Nämnden ska svara för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt den lagstiftning och de föreskrifter som gäller för verksamhe­ten.

Innan ärenden tas upp i barn-, kultur- och utbildningsnämnden bereder arbetsutskottet dem.

Barn-, kultur och utbildningsnämnden har 13 ledamöter.

Ordförande: Lena Johansson (s)
Vice ordförande: Ragnar Lif (c)

Här kan du läsa barn-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll:

http://www.stromsund.se/16843.html

Ledamot

Ort

Telefon

Lena Johansson (s)

Lövberga

070-200 57 73

Roger Sannemo (s)

Strömsund

070-328 04 05

Petra Monwell (s)

Flyn, Hoting

073-807 43 92

Elisabeth Hägglund (s)

Strömsund

070-276 70 26

Lars-Åke Knutsson (s)

Lövberga

070-214 98 58

Maud Fortuna (s)

Fyrås

073-804 56 17

Kersin Andersson Hedström (v)

Söredsta

0624-400 35

Leif Johansson (v)

Strömsund

070-258 40 35

Ragnar Lif (c)

Kyrktåsjö

070-322 98 52

Eira Roos (c)

Strömsund

070-392 77 82

Eskil Ehnberg (m)

Strömsund

073-023 19 12

Marina Wahlström (m)

Strömsund

070-288 14 42

Hans Elmbjer (sd)

Hammerdal


 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
För att öppna pdf-dokument behöver du Acrobat Reader.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in