Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

SKL:s matematiksatsning mot PISA 2015

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar krafttag för att förbättra matematikresultaten hos svenska skolelever. Projekten startar under 2012 och pågår de närmaste åren. Strömsunds kommun är en av de deltagande kommunerna.

Alla kommuner som deltar i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 åtar sig att förbättra matematikundervisningen i alla sina grundskolor. För att lyckas måste den politiska ledningen, förvaltningsledningen, rektorer och lärare kraftsamla och dra åt samma håll.

Kommungrupper bestående av politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare arbetar tillsammans med andra satsande kommuner kring hur den egna styrningen och ledningen kan förbättras så att matematikundervisningen ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och ge eleverna goda kunskaper. Utgångspunkter för satsningen, som kan ses som en modell för förbättringsarbete inom svensk skola, är såväl SKL:s egna erfarenheter som internationella rapporter.

Underlag för satsningen är en kartläggning av nuläget. Arbetet ska pågå t.o.m. 2015. Målet är att Sverige på nationell nivå ska nå mycket bättre resultat i den internationella studien PISA 2015 och lyckas halvera den andel elever som idag inte når högre än lägsta nivån och öka den andel som når den högsta.

Alla 86 kommuner som deltar i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 åtar sig att förbättra matematikundervisningen i alla sina grundskolor och att arbeta tillsammans med andra kommuner. De har dessutom angett konkreta operativa mål för elevernas resultat på de nationella proven. Satsningen är en modell för hur den svenska skolan kan bli bättre.

SKL vill bidra till att kommunerna utvecklar strukturer och arbetssätt som leder till förbättrad matematikundervisning så att elevernas kunskaper ökar.

Mål

SKL har satt följande mål utifrån Sveriges placering i PISA 2015, jämfört med mätningen 2009:

 • Andelen elever som når den lägsta nivån ska halveras.
 • Andelen elever som når den högsta nivån ska öka.
 • Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna.  

SKL:s modell

SKLs modell för att förbättra den svenska skolan utgår från erfarenheter av egna satsningar samt från internationella rapporter. Modellen består av tre huvuddelar:

 • Fyra nivåer.
 • Styrning och ledning.
 • Arbetande nätverk.

Fyra nivåer

Den högsta politiska ledningen i varje kommun tar ansvaret för resultaten i skolan, och för att alla nivåer och aktörer i kommunerna involveras. Styrning och ledning är centralt för att skapa förutsättningar för förbättring. Därför involveras alla fyra nivåer i kommunen:

 • Politiken
 • Förvaltningsledning
 • Rektorer
 • Lärare

Styrning och ledning

Kommuner som deltar i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 prövar sin egen styrning och ledning utifrån tre områden och sex satser.

Gemensam ledning

 • Ledningsnivåerna (nämnd, förvaltningsledning, rektorer) är sammanlänkade.
 • Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning.

Gemensam syn

 • Höga förväntningar på alla elever och övriga.
 • Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande.

Gemensamma rutiner

 • Det finns fungerande rutiner för en systematisk uppföljning och återkoppling.
 • Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov av stöd.

Satserna utgår från: SKL:s arbete med Öppna Jämförelser, Framgångsrika skolkommuner och från internationella studier som McKinseyrapporterna 2007 och 2010 samt John Hatties Synligt lärande 2011.

Arbetande nätverk

Arbetssättet med arbetande nätverk har utvecklats från SKL:s erfarenheter av deltagande i stora nätverksprojekt som Albatross (1997-1999) och Attraktiv Skola (2001-2006).

Väl förberedda
Varje nätverksträff har ett i förväg bestämt tema utifrån SKL:s satser om styrning och ledning. Varje kommun lämnar i förväg in ett underlag som övriga kommuners deltagare tar del av i förväg.

Blandade grupper
Varje grupp består av företrädare från varje kommun i nätverket och med alla fyra nivåer representerade.

Kritiska vänner
Under nätverksträffarna sker kritisk granskning av kommunernas underlag i blandade grupper. Varje grupp består av företrädare från varje kommun i nätverket och med alla fyra nivåer representerade.

Kommunala åtaganden
Ett aktivt arbete på hemmaplan mellan nätverkskonferenserna är ett absolut nödvändigt inslag för att åstadkomma förändring.

Årlig rapport
Varje kommun skriver årligen en rapport om hur arbetet har fortskridit på hemmaplan, en uppföljning av de operativa målen samt hur det gemensamma arbetet har uppfattats.

Kontaktperson

Maria Jönsson, matematikutvecklare i Strömsunds kommun
maria.jonsson@stromsund.se
0670-162 70 eller 070-656 34 19

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in