Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Miljö- och byggnämnd 2015 till 2018

Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter i frå­gor som rör skydd av miljö och hälsa enligt speciallag­stift­ningar. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och bygg­nadsområdet och vad som i lag och författningar sägs om byggnadsnämnd.

Miljö- och byggnämnden ska genom planläggning, lämplighets­pröv­ning och rådgivning främja en från allmän synpunkt god be­byggel­se­utveckling, verka för god hushållning med naturresur­serna inom kommunen, lämna råd och service till myndigheter, före­tag och kvinnor och män, flickor och pojkar.

Nämnden ska svara för att verksamheten blir utförd i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt den lagstiftning och de föreskrifter som gäller för verksam­he­ten.

Miljö- och byggnämnden ska besluta i ärenden enligt an­svarsom­rådet samt tolka och tillämpa taxebestämmelser inom an­svarsom­rådet. Kommunens fysiska planer som översiktsplanen, detaljplaner, områdesplaner och fastighetsplaner ska dock antas av kommunfullmäktige.

Miljö- och byggnämnden har fem ledamöter.

Ordförande: Lars Andreasson (s)
Vice ordförande: Magnus Svensson (c)

Här kan du läsa miljö- och byggnämndens protokoll:

http://www.stromsund.se/16843.html

Ledamot

Ort

Telefon

Lars Andreasson (s)Abborholmberget070-600 69 00
Maud Persson (s)Tullingsås070-632 62 11
Kerstin Andersson Hedström (v)Söredsta0624-400 35
Magnus Svensson (c)Gåxsjö070-628 94 31
Herman Holmquist (m)Strömsund070-575 95 14
Kontakt
För att öppna pdf-dokument behöver du Acrobat Reader.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in