Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Förmyndare

Föräldrar – legal förmyndare

Det är endast barn som är under 18 år som är omyndiga. Huvudregeln är att det är föräldrarna gemensamt som utövar förmynderskapet för sina barn under 18 år. Om man har den rättsliga vårdnaden om sina barn så är man också förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Om barnet mister en av sina föräldrar så fortsätter den kvarvarande föräldern att vara ensam förmyndare. Om båda föräldrarna är döda eller av annan orsak inte kan vara förmyndare för sitt barn så ska tingsrätten utse en särskilt förordnad förmyndare.

Den som har förordnats särskilt till vårdnadshavare blir också automatiskt förmyndare för barnet, om inte tingsrätten beslutar annorlunda.

I vissa fall kan tingsrätten vid behov även förordna en medförmyndare, om den som är förmyndare inte själv kan klara förmynderskapet

Föräldrars ansvar

Föräldrarna ska tillvarata barnets rättigheter och intressen samt se till barnets bästa. Föräldrarna företräder även sitt omyndiga barn i ekonomiska angelägenheter. Överförmyndaren har att se till att barnets tillgångar inte används på ett olämpligt sätt. Grundregeln är att barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning.

Om föräldrarna inte tillvaratar barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga mot barnet. Barnets medel ska användas till barnets utgifter – inte till föräldrarnas. Föräldrarna har försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar. Barnets medel får heller aldrig skänkas bort.

Överförmyndarens tillstånd

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller om barnet ska:

  • Köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • Ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • Låna eller låna ut pengar
  • Bedriva rörelse

God man för omyndiga

Överförmyndaren anordnar god man för underåriga då den eller de ordinarie förmyndarna inte kan företräda den omyndige. Det kan bland annat bero på att den omyndige har del i samma dödsbo som sin förmyndare eller dennes make/sambo. För den omyndige ska det då förordnas en god man för att vårda den omyndiges rätt i boet och det följande skiftet.


Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in