Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Avveckling av huvudmannens bostad

Innan bostaden avvecklas ska ställföreträdaren förvissa sig om att huvudmannen inte kommer att kunna återvända till sin bostad. Utlåtande om detta inhämtas från läkare eller sjuksköterska.

Testamente

Påträffas testamente i ett slutet kuvert har inte ställföreträdaren någon rätt att öppna detta. Lösöre som huvudmannen kan nyttja i sitt nya boende ska givetvis överföras dit. Övrigt lösöre ska säljas vid en lämplig tidpunkt eller behållas.

Lösöre

Värdeföremål, smycken och personliga handlingar ska förvaras i bankfack i huvudmannens namn. Oavsett om möbler, glas, porslin och prydnadsföremål representerar ett värde eller inte, uppstår frågan om lösöret ska försäljas, deponeras eller kastas bort. Föreligger stor osäkerhet om värdet på lösöret då kan ställföreträdaren anlita ett auktionsföretag för värdering.

Kan inte huvudmannen själv uttala sig och det finns anhöriga bör de få möjlighet att uttrycka sina åsikter om hur avvecklingen ska göras. Ofta är det lämpligt att lösöre deponeras hos huvudmannens arvingar. Den som tar emot lösöret åtar sig att för huvudmannens räkning förvara godset. Mottagaren ska då skriftligen förklara sig villig att återlämna det mottagna lösöret om huvudmannen så skulle begära eller när huvudmannen avlider.

Ställföreträdaren behöver inte inhämta tillstånd av överförmyndaren för avveckling av lösöret. Sker en försäljning av lösöret så ska erhållen likvid redovisad i kommande årsräkning.

Städning

I ställföreträdarens uppdrag ingår att se till att lägenhet och vind/källare blir städade. Detta innebär inte att ställföreträdaren själv ska utföra sysslorna.

Hyreskontrakt ska sägas upp liksom abonnemang på el, vatten och telefon.

I samband med avveckling av lägenhet ska ställföreträdaren också göra en flyttanmälan.


Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in