Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Arvskifte

Om en omyndig/huvudman har del i ett dödsbo ska ställföreträdaren vårda dennes rätt i dödsboet.

Vissa åtgärder under boutredningen kan kräva överförmyndarens tillstånd. I princip är regeln den att det som gäller för förvaltning av den enskildes egendom gäller också vid dödsboförvaltningen.

Exempelvis behövs överförmyndarens tillstånd om boets fastighet eller bostadsrätt ska säljas. Det ankommer då på ställföreträdare att ansöka om sådant tillstånd. En boutredning ska alltid avslutas genom bodelning och arvskifte eller genom avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. I båda fallen krävs godkännande av överförmyndaren.

Ställföreträdare ska se till att bodelning och arvskifte förrättas så snart som möjligt.

Skifteshinder

Har inte ett dödsbo avslutats inom sex månader efter bouppteckningen måste ställföreträdaren lämna en skriftlig redogörelse till överförmyndaren om anledningen. En sådan redogörelse ska därefter och till dess att dödsboet har skiftats eller avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ingåtts lämnas var sjätte månad.

Följande handlingar ska sändas till överförmyndaren

  • Ansökan från ställföreträdaren.
  • Arvskifteshandling och bodelningshandling i original. Skiftet måste vara undertecknat av ställföreträdaren och samtliga dödsbodelägare innan det ges in till överförmyndaren.
  • Kopia av den inregistrerade bouppteckningen och eventuellt testamente.
  • Redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från och med dödsdagen till och med skiftesdagen.
  • Värderingsutlåtande för fastighet, tomträtt, bostadsrätt och värdefullare lösöre.

God man kan behövas

Om förmyndare och omyndig är delägare i samma dödsbo får förmyndaren inte företräda den omyndige utan en god man måste förordnas. När det gäller arvsavstående från förmyndare till omyndigt barn är barnet att anse som dödsbodelägare om avståendet avser hela arvslotten eller viss kvotdel av densamma. Omfattar avståendet däremot visst bestämt belopp eller bestämt gods eller dylikt är den omyndige inte att anse som dödsbodelägare och god man ska då inte heller förordnas.

Även för de fall där god man eller förvaltare och huvudmannen är delägare i samma dödsbo behövs en särskild god man.

Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndaren.

Redovisning av skiftet

Den som sköter utbetalningen av ett arv skall sätta in pengarna på ett överförmyndarspärrat konto och bevis om vidtagen åtgärd sändas in till överförmyndaren.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in