Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017
Nycklar

Försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

När det gäller vissa åtgärder som en förmyndare, god man eller förvaltare ska genomföra för sin huvudmans räkning krävs överförmyndarens samtycke.

Det gäller bland annat vid försäljning av fastighet, tomträtt och bostadsrätt. För överförmyndarens prövning krävs en ansökan.

Ansökan

Följande handlingar/uppgifter ska bifogas ansökan:

 • Huvudmannens yttrande
  Om den omyndige fyllt 16 år ska hans eller hennes skriftliga yttrande till försäljningen biläggas ansökan. Detsamma gäller den som har god man. Om huvudmannen inte kan yttra sig så ska ett läkarintyg skickas in som styrker att så är fallet.
 • Anhörigas yttranden
  Huvudmannens make/sambo och närmaste släktingar ska lämna yttrande över försäljningen. Med närmaste släktingar avses barn eller om huvudmannen är underårig – föräldrar. Finns det inga barn eller föräldrar är myndiga syskon och eventuella syskonbarn att anse som närmaste släktingar. Yttranden bör insändas med ansökan alternativt bör adressen till de närmast anhöriga finnas med.
 • Köpekontrakt
  Köpekontraktet ska skickas in i två exemplar. Kontrakt ska vara undertecknat av både säljare och köpare. I kontraktet bör det finnas ett villkor om att försäljningen sker under förutsättning av överförmyndarens godkännande.
 • Taxeringsbevis
  För fast egendom eller tomträtt skall taxeringsbevis bifogas.
 • Värderingsutlåtande
  Vid försäljning av såväl bostadsrätt som fastighet skall ett värderingsutlåtande utfärdat av värderingsman bifogas. Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten/bostadsrätten samt ett förväntat försäljningspris.
 • Kopia av bouppteckning
  Om säljaren är ett dödsbo måste en kopia av bouppteckningen lämnas med. Av bouppteckningen skall framgå vilka som är dödsbodelägare


Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in