Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Skogsmarker

Strömsunds kommuns skogstillgångar ska förvaltas så att en hög varaktig tillväxt erhålls för att få god en ekonomisk avkastning och en god ekonomisk hushållning.

Den biologiska mångfalden och skogslandskapets kulturhistoriska värden ska bevaras.

Vid skötsel av skogen ska hänsyn tas till andra allmänna intressen och areella näringars behov, exempelvis friluftsliv, turism och rennäring.

Kommunens skogsinnehav omfattar cirka 3 200 hektar produktiv skogsmark.

Kommunen har certifierat sitt skogsinnehav enligt PFCE. Certifieringen innebär att markägaren förbinder sig att uppfylla olika krav vad gäller såväl inriktning av skogens skötsel, som teknik och miljöhänsyn vid skötselåtgärder i skogen. Anslutningen till dessa regler är frivillig men Strömsunds kommun har valt att ansluta sig för att gå före med gott exempel.


Kontakt
  • Gatu- och markansvarig
  • Thord Engström
  • 0670-164 29
  • 070-350 56 40

  • Adress
  • Teknik- och serviceförvaltningen
  • Box 500
  • 833 24 Strömsund

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in