Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Strömsunds kommuns verksamhetsområde. Försäkringsbeskedet ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering. 

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Försäkringsnummer: 326032-1.2  
Avtalstid: 2017-01-01–2017-12-31
Försäkringstagare: Strömsunds kommun 

Skadehantering

Skadeanmälningsblanketter finns att ladda ner på Protectors hemsida: https://www.protectorforsakring.se/#!/Foeretag/Anmeal-skadalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Ifylld och underskriven skadeanmälan postas i original till:
Protector Försäkring, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: 08-410 637 00

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.   

FörsäkringsbeskedPDF
FörsäkringsvillkorPDF

Försäkringen gäller vid olycksfallskada som inträffar heltid - dygnet runt

Elever i grund- och gymnasieskola

Barn inom förskoleverksamhet

Barn i 6-årsverksamhet

Barn i familjehem/fosterhem/kontaktfamilj

Elever i särvux/särskola

Barn och ungdomar i övrigt vid aktiviteter anordnade av kommunen

Vuxna i kommunens omsorgsverksamhet

Elever skrivna i kommunen med skolgång i annan kommun (inkl särskola)

Ensamkommande barn och unga

Försäkringen gäller vid olycksfallskada som inträffar under verksamhetstid

Elever i grundvux/komvux

Elever i grundutbildning för vuxna SFI och yrkesintroduktion

Deltagare i arbetsmarknadsenhetens verksamhet

Psykiskt labila personer i kommunal verksamhet

Timanställda LSS, ledsagare och avlösare

 

Försäkringen omfattar

Värdesäkrade kapitalbelopp om 15/30 basbelopp.

Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall med 1 basbelopp.

Ersättning vid dödsfall oavsett orsak. Åldersgräns 18 år.

Ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader utom Norden.

Försäkringen gäller för såväl medicinsk som ekonomisk invaliditet.

Skadade personliga tillhörigheter inklusive glasögon.

Skydd vid sveda och värk.

Skydd vid lyte och men inklusive ärrersättning.

Smitta av HIV-virus och hepatit, som drabbar försäkrad under utbildning, praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder m m., med försäkringsbelopp 5 bb, att utbetalas som ett engångsbelopp när skadan har fastställts.

Giltighet till och med 1/9 det år som eleverna går ut grund- respektive gymnasieskola.

Försäkringen har ej undantag för ”farliga sporter/riskfylld verksamhet”.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen gör inte undantag för skada i samband med alkohol- eller narkotikapåverkan.

Försäkringen innehållar inte någon reducering av försäkringsbeloppet på grund av ålder före fyllda 65 år.

Försäkringen omfattar:

– läkekostnader (nödvändiga och skäliga)

– resekostnader (nödvändiga och skäliga)

– tandskadekostnader (nödvändiga och skäliga)

– kristerapi

– tekniska hjälpmedel

– rehabiliteringskostnader

Med olycksfall jämställs kroppskada orsakad av solsting, värmeslag och förfrysning

Med olycksfall jämställs kroppskada orsakad av vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yttre händelse

Försäkringen gäller för personer ej fyllda 75 år.

Allmänt

Kollektiv olycksfallsförsäkring för kommuner PS210 från 01.07.2014.

Försäkringen gäller utan självrisk

Basbelopp 2016: 45 200 kr

Vistelse utanför Norden: Försäkringen gäller vid vistelse utanför Norden i högst 12 månader. Ersättningen lämnas för kostnader i den mån de inte ersätts från annat håll.

Ersättning från annan: Ersättning utges inte enligt denna försäkring för kostnader som ersätts av annan enligt särskild lag eller författning, internationell konvention, kollektivavtal eller annat ersättningsinstitut, som kan tas i anspråk för försäkringsfallet.

 

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in