Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Skolskjutsar

Skolskjutsar anordnas av kommunen som inför varje skolår undersöker vilka barn och elever som har rätt till skolskjuts. Kommunen planerar sedan, tillsammans med respektive skolskjutsentreprenör, sträckor och avgångstider utifrån skolornas upprättade arbetsscheman.

Möjligheten att få skolskjuts beror på ålder och avstånd till skola, följande regler gäller:

Förskoleklass – årskurs 3
Årskurs 4 – 9              
Gymnasiet           

längre än 2 km
längre än 3 km
längre än 6 km 

För elever som inte bor i anslutning till av- och påstigningsplatser för skolskjutsning gäller kilometergränsen avståndet mellan hemmet och närmast anvisad påstigningsplats.

Barn/elever som bor kontinuerligt på olika adresser hos föräldrar med gemensam vårdnad, så kallat växelvis boende, ska ha möjlighet att få skolskjuts till båda föräldrarna, förutsatt att skolskjutsvillkoren i övrigt är uppfyllda. Med växelvis boende menas, att barnet vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende, hos båda föräldrarna.

Barn i förskoleklass med heldagsomsorg har inte rätt till skolskjuts.

Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. Väntetider på upp till 60 minuter kan förekomma på grund av samordning av skjutsarna.

Vad säger lagen?

Den grundläggande föreskriften om skolskjuts för elever i grundskolan finns i 10 kap. 32 § Skollagen:

Skolskjuts i hemkommunen
32 § Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25–27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

Bestämmelser för gymnasieskolan finns i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in