Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Barn- och ungdomsverksamhet

Barn, kultur- och utbildningsnämnden ger bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdom, enligt följande grundvillkor.

Föreningen ska:

  • ha antagit stadgar, samt ha en på demokratisk väg vald styrelse.
  • bedriva verksamhet för flickor och pojkar inom kommunen.
  • ha minst tio i kommunen mantalskrivna, medlemmar i åldern 7 till 20 år.
  • årligen skicka in kopia på verksamhets- och revisionsberättelse samt balansräkning till kultur- och fritidsavdelningen.
  • vara registrerad hos Strömsunds kommun.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har rätt att kontrollera ansökans riktighet. Om det krävs ska föreningen tillhandahålla samtliga handlingar som har betydelse för ansökan om bidraget.

Administrationsbidrag

Bidraget utgår till föreningens administrationskostnader.

Medlemmar

Bidrag

Medlemmar

Bidrag

10–19

600 kr

175–199

5 000 kr

20–39

900 kr

200–249

6 250 kr

40–59

1 300 kr

250–299

7 750 kr

60–79

1 750 kr

300–349

9 500 kr

80–99

2 250 kr

350–399

11 000 kr

100–124

2 800 kr

400–

12 500 kr

125–149

3 400 kr150–174

4 150 krBidraget grundar sig på antalet flickor och pojkar i åldern 7 till 20 år.

Ansökan löpande ansökningstid.
Ansökan om administrationsbidrag

Ledarutbildning

Bidraget utgår till föreningar som är i behov av att utbilda ledare för sin ungdomsverksamhet. Maxbeloppet är högst 1 500 kronor per person.

Bidraget utgår för kurser som arrangeras av riks- och distriksorganisation. Bidraget ska täcka kostnader som inte betalas av någon annan, dock inte förlorad arbetsförtjänst. Kursdeltagare ska ha fyllt 15 år.

För lokala kurser ska upprättat program skickas in för godkännande före kursstart.

Så ansöker du
Lämna ansökan till kultur- och fritidsavdelningen senast 60 dagar efter avslutad utbildning. I ansökan ska du bifoga kursprogram, deltagarintyg/deltagarförteckning samt redovisning av kostnader i samband med kurstillfället.
Ansökan om ledarutbildningsbidrag

Lokalt aktivitetsstöd

Ideella föreningar som har verksamhet för flickor och pojkar i åldern 7 till 25 år kan få lokalt aktvitetsstöd. Stödet utgår med 40 kronor per sammankomst samt 5.50 kronor per deltagare.

Sammankomsterna ska vara ledarledda gruppaktiviteteter och omfatta minst tre bidragsberättigade deltagare, förutom ledaren.

Så ansöker du
Ansökan om lokalt aktivitetsstöd lämnar du in två gånger per år, senast den
25 februari och 25 augusti.

Ta en kopia på ansökan, skriv under den och skicka till:

Strömsunds kommun
Lars-Eric Bergman
Box 500
833 24 Strömsund

Det går också mejla kopian till lars-eric.bergman@stromsund.se

Om er förening inte söker det statliga stödet utan bara det kommunala stödet, ska ni använda denna blankett:
Ansökan om lokalt aktivitetsstöd

Lokalbidrag

Föreningar som inte har möjlighet att använda kommunägda lokaler och anläggningar för sin ungdomsverksamhet eller lokaler som upplåts gratis genom nolltaxa, kan få lokalbidrag. Bidraget är högst 5 000 kronor per år.

Vid ansökan, som görs en gång per år, ska verifikation på betald hyra bifogas.
Ansökan om lokalbidrag

Utvecklings- och försöksverksamhet

Syftet med bidraget är att stödja angelägen utvecklings- och försöksverksamhet och nybildade föreningar.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden prövar ansökan. Möjligheterna till bidrag är i vissa fall begränsade.

Ur medelsramen som kommunfullmäktige beslutar om ska också nämnden utföra egna åtgärder inom fritidssektorn.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in