Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Miljöpolicy för Strömsunds kommun

Strömsunds kommun ska arbeta för en varaktig hållbar utveckling, vilket
leder till en bra miljö för kommande generationer. Detta ska uppnås genom att:

  • Den verksamhet som kommunen bedriver ska ständigt förbättras och utvecklas så att användning av energi och naturresurser sker på ett effektivt sätt och medför minimal påverkan på miljön.
  • Miljöfrågor ska särskilt beaktas vid inköp och upphandling. Kommunen ska även verka för att dessa principer antas och följs av entreprenörer och leverantörer.
  • Föroreningar ska förebyggas, bl.a. genom beredskapsplaner mot tänkbara katastrofer och olyckor samt att miljökonsekvensbedömningar upprättas innan verksamhet som kan ha inverkan på miljön påbörjas eller avslutas.
  • Kommunen ska följa miljölagar, föreskrifter samt övriga krav inom miljöområdet. Hänsyn ska även tas till önskemål från de kvinnor och män, flickor och pojkar som bor i kommunen.
  • Kommunen ska utbilda och motivera sina anställda kvinnor och män, ge information, råd och undervisning till näringsliv, offentlig sektor och allmänheten för att stärka miljömedvetenheten.

Fastställd av KF 2012-12-12, § 121

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in