Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Anmälan enligt plan- och byggförordningen

Anmälan skall göras för en del ej bygglovspliktiga åtgärder. Anmälan skall lämnas skriftligt till miljö- och byggnämnden. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Exempel på åtgärder:

  • Tillbyggnader av bostadshus vid tillbyggnad <30 m² eller 50% av befintlig byggnad, utanför detaljplan.
  • uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på max 25 m², så kallat Attefallshus,
  • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på max 25 m², så kallat Attefallshus,
  • tillbyggnad på max 15 m² av ett en- eller tvåbostadshus eller inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus
  • Rivning av byggnad eller del av byggnad. Behövs ej för komplement- eller ekonomibyggnader (garage, förråd, gäststuga)
  • Ändringar i byggnaden så att bärande konstruktioner berörs eller så att planlösning påverkas.
  • Installation eller väsentlig ändring av eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten, brandskydd, avlopp eller hissar.
  • Underhåll av sådana byggnadsverk som omfattas av särskilda skyddsbestämmelser.
  • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkrsftverk. Då endast miljöprövning krävs.
  • Vid anmälningspliktiga åtgärder ska byggherren alltid bifoga förslag till kontrollplan.

När anmälan skickas in ska även de ritningar som behövs för projektet bifogas samt en teknisk beskrivning som redovisar vilka material som ingår i byggnaden från grunden till taket. Även principer för byggnadens ventilation och uppvärmning ska anges.

Startbesked

För enklare byggprojekt där endast anmälan krävs, kan startbeskedet utfärdas direkt.

Slutsamråd

Behövs ej vid mindre åtgärder. Dock krävs kontrollplan vid exempelvis väsentliga ändringar av installationer. Är alla kontrollpunker uppfyllda utfärdas ett slutbevis.

Rivningsanmälan skall lämnas vid rivning av byggnad som inte är komplementbyggnad (garage, förråd, gäststuga).

 

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in