Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Bygglov

Om du vill bygga nytt, bygga till, riva eller i vissa fall ändra en byggnad eller anläggning erfodras i de flesta fall bygglov. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om förhandsbesked, bygg- , mark och rivningslov, samt utfärdar start och slutbesked.

Placering och utformning prövas 

Vid bygglov eller förhandsbesked prövas om placering och utformning av en byggnad eller anläggning, är lämplig på den aktuella platsen. Hänsyn tas till de krav som ställs i PBL (plan- och bygglagen) 2 kap.

Om- och tillbyggnad av byggnader med skyddsvärde

När en byggnad med särskilt bevarandevärde ändras ska det ske varsamt, så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.

Kontrollansvarig

För de flesta bygg- eller rivningsarbeten erfodras en kontrollansvarig. För åtgärder enligt PBF (plan- och byggförordning) 7 kap 5§ är undantagna.

Den kontrollansvarige skall vara ceritfierad.  
Certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tekniskt samråd

Miljö- och byggnämnden bedömer utifrån byggprojektets omfattning om det behövs ett tekniskt samråd. Nämnden kallar till samrådet där man diskuterar arbetets planering och kontrollåtgärder. Byggherren i samråd med den kontrollansvarige länmar då ett förslag till kontrollplan. Miljö- och byggnämnden fastställer kontrollplanen om den uppfyller samhällets krav.

Startbesked

När kontrollplan är fastställd och eventuella kompletteringar inkommit meddelas ett startbesked. Då får byggnadsarbetet påbörjas. Påbörjas en lov eller anmälningspliktig åtgärd utan startbesked är nämnden skyldig att uttaga en sanktionsavgift.

Slutsamråd

När byggnationerna är klara och alla intyg, kontroller med mera är utförda och redovisade till miljö-  och byggnämnden kallas byggherren till ett slutsamråd. Är alla kontrollpunket uppfyllda utfärdas ett slutbevis. Tas anläggningen eller byggnaden i bruk innan meddelat slutbesked är nämnden skyldig att uttaga en sanktionsavgift.

På Boverkets hemsida finns mer att läsa om bygglov och anmälan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in