Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Kulturskydd

Inom kommunen finns ett antal byggnader som vid ombyggnad/upprustning bör hanteras så att kulturhistoriska värden ej går förlorade.

Dessa byggnader finns redovisade i särskilda utredningar. Uppgifter kan lämnas av miljö- och byggavdelningen.  

Plan- och bygglagen säger:
"Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt" PBL 8 kap 14 §.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in