Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Förfallna byggnader och ovårdade tomter

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader och tomter hållas i vårdat skick. Det skapar en trevlig atmosfär och påverkar turister och fastboende positivt. I kommunen är det miljö- och byggnämnden som ser till att lagen efterföljs och sköter tillsynen av byggnadsverk och tomter.

Tecknad bild på en vårdad tomt och en ovårdan tomt

Som fastighetsägare måste du hålla din tomt i vårdat skick, oavsett om den är bebyggd eller inte. Det innebär att tomten ska vara städad så att det inte finns risk för olycksfall eller blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.

Även byggnaderna på tomten ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de tekniska egenskaperna bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Du som fastighetsägare ansvarar även för att häckar och annan växlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar. Läs mer om trafiksäkerhetsansvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om ovårdade tomter och skrotbilar.

Vill du lämna in en anmälan?

Du kan lämna in en anmälan om ovårdad fastighet eller förfallet hus till miljö- och byggavdelningen. Anmälan kan göras anonymt, men då kan vi inte kontakta dig och informera om vad som sker i ärendet.  

Strömsunds kommun
Miljö- och byggavdelningen
Box 500
833 24 Strömsund

miljobygg@stromsund.se

Telefon: 0670-161 00

Vad räknas som förfallen byggnad och ovårdad tomt?

Förfallna byggnader:
Då en byggnad eller del av byggnad på grund av skada tekniskt inte längre kan fungera såsom den är avsedd att fungera. Då en bärande del av byggnaden tappar sin funktion är det en fara för till exempel lekande barn och djur. Skulle en olycka inträffa i ett förfallet hus eller på en ovårdad tomt hålls fastighetsägaren ansvarig.

Ovårdade tomter:
En tomt bedöms som nedskräpad då en samling föremål i skiftande material och standard finns utspridda på tomtmarken.

Vilka åtgärder kan vidtas?

1. Efter att ett informationsbrev skickats till fastighetsägaren inspekteras den berörda fastigheten eller tomten.
2. I det fall fastigheten kan betraktas som ovårdad kontaktas fastighetsägaren och får information om vad som måste åtgärdas för att kraven i plan- och bygglagen ska vara uppfyllda.
3.
Fastighetsägaren får en viss tid på sig att vidta åtgärder enligt inspektionsrapporten.
4. Om ingen förändring skett vid en ny inspektion tas ett beslut om föreläggande i nämnden.
5. Om ingen förändring skett vid ytterligare en inspektion tas ett beslut om föreläggande med vite i nämnden.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in