Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Miljöfarlig verksamhet

Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet eller annan verksamhet inom miljöbalkens område? Miljö- och byggnämnden är den lokala myndighet som skall kontrollera att miljöbalken inklusive dess föreskrifter följs vad gäller miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, avfall och kemikalier. På regional nivå arbetar Länsstyrelsen.

Vad är en miljöfarlig verksamhet?

Miljöfarlig verksamhet definieras enligt miljöbalken på följande sätt:

  • utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
  • användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses ovan eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
  • användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Miljöbalkens område täcker även lokaler för vård, skolor, tillfälligt boende, och hygienbehandling.

I högerspalten finns det blanketter för olika typer av verksamheter. Där hittar du bland annat blanketter för avlopp, anmäla hygienlokaler (frisörer, uthyrning av rum med mera)

Vill du veta mer?

Ta alltid kontakt med miljö- och byggavdelningen, 0670-161 00 vxl eller e-post miljobygg@stromsund.se, innan du startar din verksamhet.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in