Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Särskilt boende

Bilder från särskilt boende för äldre

Särskilt boende (äldreboende) finns för att ge för service och omvårdnad till dig som är äldre och/eller har någon funktionsnedsättning och som har behov av särskilt stöd. Du behöver inte välja utförare. Strömsunds kommun har inte infört valfrihetssystem enligt lag om valfrihet (LOV) utan alla särskilda boende bedrivs i kommunens egen regi.

Ansökan

Ansökan om särskilt boende gör du själv eller med hjälp av en legal företrädare. Ansökan skickas till biståndsenheten. Det går också att göra en muntlig ansökan.

Biståndshandläggaren gör en individuell utredning och bedömning av behovet och insatserna. Vid utredning och bedömning är du själv delaktig så långt det är möjligt. Särskilt boende är ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Hur länge får du vänta på plats?

Väntetid till särskilt boende

Bilden visar senaste årens väntetid i medeltal. Väntetiden är antal dagar från dess att ansökan kommit in till biståndsenheten till dess att en plats kan erbjudas. Väntan kan bli både kortare och längre i det enskilda fallet.

När du har ansökt och fått beslut om särskilt boende är det ofta viktigt att få flytta in så snabbat som möjligt. Vi försöker på alla sätt att göra väntetiden så kort som möjligt. Om du eller dina anhöriga enbart kan tänka er att du ska flytta till ett visst boende på en viss ort kan väntetiden förstås bli längre än om du kan tänka dig fler alternativ.

Hur får du hjälpen?

Du får den personliga vård och omsorg och de serviceinsatser du behöver. Du är också delaktig i att bestämma vilka aktiviteter du vill delta i och vad som gör dagen meningsfull. De insatser du behöver utformas tillsammans med dig så att din egen förmåga tas tillvara. De skrivs ner en genomförandeplan. Det finns vårdpersonal på plats i boendet dygnet runt. Det finns sjuksköterska eller distriktssköterska på plats dagligen. Enhetschefen leder vårdpersonalens arbete. Sjukgymnast och arbetsterapeut kan också ge insatser. Uppföljning av din hjälp görs regelbundet.

Inflyttning

Du får erbjudande om bostad genom att någon chef som arbetar inom särskilda boenden tar kontakt med dig, din anhörig eller god man. Då ger chefen information om rummets/lägenhetens storlek, hyra och avgifter. Mera information får du både muntligt och skriftligt när du tackat ja till en plats. Några veckor efter inflyttning  blir det också ett inflyttningssamtal.

Hyreskontrakt

Distriktschef eller enhetschef gör anmälan om ny hyresgäst till fastighetsförvaltningen. Fastighetsförvaltningen gör ett hyreskontrakt och skickar det till boendet där hyresgästen ska flytta in. Hyresavi skickas till hyresgästen eller annan postmottagare.

Utflyttning

Uppsägning av hyra görs direkt till enhetschef vid det särskilda boendet. Enhetschefen hjälper till med en skriftlig uppsägning om så önskas. Hyreslagen gäller dvs tre månaders uppsägningstid vid utflyttning och en månad (kalendermånad) när uppsägning sker efter att hyresgästen avlidit. Undantag kan ske om särskilda skäl finns t ex om en ny hyresgäst kan flytta in innan uppsägningstiden löpt ut. Liksom i andra hyresrätter ansvarar hyresgästen för utflyttning och utstädning. Oftast innebär detta att någon anhörig tar hand om flytt och städ, själva eller genom att anlita t ex någon lokal städfirma för detta. Frågor kring utflyttning kan besvaras av enhetschefen för det aktuella boendet eller av distriktschef.

Att överklaga ett beslut

Läs här om hur det går till att överklaga ett beslut.

Mer information

Läs mer om respektive boende via länkar till vänster.

Kontakt
Klicka för att se karta med kommunens särskilda boenden

Klicka för att se karta med kommunens särskilda boenden

samisk flagga

Åarjelsaemien - sydsamisk version

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in