Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Maxtaxa i äldreomsorg

Läs broschyr om avgifter här

Hämta broschyr om avgifter här

Den som får stöd och hjälp av äldreomsorgen får betala avgift för insatserna. Det finns en så kallad "maxtaxa" inom vård och omsorg för äldre och funktionshindrade. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får vara.

Den högsta avgift kommunen får ta ut för insatser från hemtjänst, vård och omsorg i särskilda boenden och kommunal hälso- och sjukvård under 2017 är 2.013 kronor per månad.

 

Avgiftsslag som ingår i maxtaxan

kr

Hemtjänst, nivå 1 (0-9 tim/månad)

355 kr

Hemtjänst, nivå 2 (10- /månad)

2.013 kr

Trygghetslarm

250 kr

Regelbunden och tillfällig hemsjukvård, 1 besök

150 kr

Regelbunden och tillfällig hemsjukvård, 2 besök eller fler

200 kr

Tillfällig vård (korttidsplats), per dygn (1/30-del av maxtaxan)

67 kr

Städ, per tim

300 kr

 

Avgifter utanför maxtaxan

kr

Fullkost, per månad

3 000 kr

Fullkost, vid tillfällig vård på korttidsplats, per dag

100 kr

Mat i gemensamhetsboende, frukost

25 kr

Mat i gemensamhetsboende, lunch/middag

50 kr

Kaffe i gemensamhetsboende, per kopp

5 kr

Matdistribution, lunch eller middag

50 kr

Matdistribution, efterrätt

9 kr

Förbrukningsartiklar i särskilt boende, per månad

100 kr

Utfärdande av intyg för bostadsanpassning

300 kr

Influensavaccin

75 kr

 

Här kan du läsa mer om avgifter för

Hur sker beslut om avgift?

Inplacering i avgiftsnivå sker i samband med biståndsbeslut. Beloppen justeras årligen eftersom de är kopplade till det så kallade prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2017 är 44.800 kronor. Övergripande beslut om avgifter är politiska beslut som tas av kommunfullmäktige.

Inkomstförfrågan

För att din avgift ska placeras på rätt nivå ska du lämna en sk. inkomstförfrågan. Blankett för inkomstförfrågan kan hämtas i kommunens blankettarkiv här.

Autogiro

Vill du att din betalning ska löpa automatiskt så kan du anmäla en begäran om autogiro till din bank. Blankett för anmälan om autogiro kan hämtas i kommunens blankettarkiv här.

Reducering av avgift vid frånvaro

När du är bortrest eller har anhöriga hemma och inte behöver hjälp från hemtjänsten reduceras omvårdnadsavgiften från första hela frånvarodag till och med sista hela frånvarodag. En förutsättning är att anmälan om frånvaro görs senast sju dagar i förväg. När du är på sjukhus minskas omvårdnadsavgiften från första hela frånvarodag till och med sista hela frånvarodag. Detta gäller även avgiften för mat.

Förbehållsbeloppet 2017

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. Under 2017 uppgår minimibeloppet till 5.057 kronor per månad för ensamstående och 4.273 kronor för var och en av sammanlevande makar. I särskilt boende (förutom Granbacken) är beloppet 5.727 kr.

Storleken på olika utgifter som minimibeloppet ska räcka till beräknas av Konsumentverket för varje år och redovisas i januari. Minimibeloppet ska täcka dina normalkostnader för mat, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Däremot ska minimibeloppet inte täcka kostnader för kommunens vård, omsorg och service och inte heller hyra. Under vissa förutsättningar kan minimibeloppet höjas. Utgiften ska vara av varaktig karaktär, t ex om du får maten via hemtjänsten och det ingår i kommunens beslut om bistånd. Under vissa förutsättningar kan minimibeloppet minskas t ex för personer i särskilda boendeformer, där hushållsel, del av kostnader för möbler och husgeråd, TV-avgift etc ingår.

Beräkning av avgiftsunderlag

Avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga. Dessutom ska bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg anses som inkomst. Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften. Förmögenhet påverkar ej avgiftsunderlaget.

Avgifter för makar och sammanboende

Vid avgiftsberäkning för makar läggs makarnas inkomst ihop och fördelas därefter med hälften på vardera maken. Eftersom biståndsbeslutet gäller den enskilda personen var för sig och insatserna kan variera för vardera maken, beräknas också avgifter för varje enskild person. Detsamma gäller för registrerad partner. Sambor räknas var för sig eftersom det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan.

Reglerna innebär inte ett allmänt försörjningsstöd. Det innebär att kommunen inte har skyldighet att betala ut medel till vårdtagare för att han eller hon ska nå upp till det minimibelopp som anges i lagen. Om du inte uppnår angivet minimibelopp blir avgiften för vård och omsorg noll kronor.

Att överklaga ett beslut

Beslut enligt socialtjänstlagen kan överklagas av den enskilde eller dennes legala företrädare. Läs mer här.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in