Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Missbruk och beroende

Vård- och socialförvaltningens vuxenenhet och öppenvård vänder sig till vuxna kvinnor och män med missbruks- och beroendeproblematik och till personer som förutom sitt missbruk/beroende även har en psykisk ohälsa eller sjukdom.

ölburk

Du är välkommen att ta kontakt för att få stöd i ditt eget eller någon nära anhörigs problem med alkohol/droger eller annan beroendeproblematik. Kontakta vuxenenheten eller öppenvården om du vill ha hjälp.

Vuxenenheten

Du som känner att du vill ha hjälp eller stöd för att ta dig ur ett missbruk eller behöver någon annan form av socialt stöd kan kontakta Vuxenenheten. De stödinsatser som du kan ansöka om är tidsbegränsade och du avgör själv om du vill ansöka.

Är du orolig för någon i din närhet?

Du som känner dig orolig för någon närstående kan få råd och stöd om hur du ska hantera situationen och få information om vilka stödinsatser som du och din närstående kan erbjudas.

Det finns olika behandlingsalternativ

Efter kontakt med socialsekreterare görs en utredningen där ni tillsammans kartlägger vilken eller vilka stödinsatser som är lämpligast i ditt fall. En del i kartläggningen är en strukturerad intervju, ASI, där du får svara på frågor om dina alkohol- och drogvanor, din hälsa, utbildning/arbete och familj. En del av socialsekreterarens arbete består av att motivera dig att förändra dina alkohol- och drogvanor. Utgångspunken är att alla vård och behandlingsinsatser är frivilliga och sker i samråd med dig.

Vad kan jag få för hjälp?

Stödinsatser/behandling beviljas enligt socialtjänstlagen. Utifrån ASI-intervjun upprättar du och din socialsekreterare en genomförandeplan tillsammans. Stödinsatser man kan ansöka om är exempelvis kontaktperson, boendestöd, familjehem för vuxna eller behandlingshem.

När inget annat hjälper

Om socialsekreteraren bedömer att missbruket är livshotande och personen det gäller inte är motiverad till vård på frivillig grund, kan ett tvångsomhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare bli aktuellt.

Broschyr om Öppenvården
Broschyr om Öppenvården.
(klicka på broschyren för att läsa)

Öppenvården Norrgård


Öppenvården finns till för vuxna som:

  • Undrar över hur alkohol/droger påverkar livssituationen
  • Vet med sig att alkoholen/drogen har blivit ett bekymmer
  • Är anhöriga till eller har växt upp i en familj där någon är beroende av alkohol eller andra droger
  • Är förälder och oroar sig för sitt barn som dricker för mycket eller använder droger
  • Är vän eller arbetskamrat till någon som dricker för mycket eller använder droger

Öppenvården Norrgård erbjuder

– Råd och stöd samt behandlingssamtal  
Du är välkommen att ta kontakt för ett eller flera samtal oavsett om det gäller dig själv eller någon närstående. Vi arbetar utifrån lösningsinriktade och motiverande samtal för att tillsammans med dig hitta lösningar som kan förändra din livssituation. Vi har tystnadsplikt. Du kan även ringa anonymt om du vill

Återfallsprevention – en hjälp för dig att förebygga återfall
Återfallsprevention är en behandlingsmetod som har fokus på att lära dig nya sociala färdigheter och ett nytt sätt att tänka för att bryta ett problembeteende. Metoden ger dig möjlighet att få verktyg och stöd i att öka din förmåga att känna igen risksituationer för återfall. Du får lära dig att bli mer medveten om dina tankar, känslor samt konsekvenser av problembeteendet. Du får med dig redskap och stöd i att hitta alternativa lösningar för att undvika eller hantera dessa risksituationer.

Vi kan erbjuda kursen i återfallsprevention både individuellt eller i grupp beroende på vad som passar dig bäst. Kursen pågår under 8 tillfällen med en träff i veckan, samt med minst två uppföljningsträffar inom ett halvår efter avslutad kurs.

– Stöd till anhöriga
Du som är anhörig kan själv ha behov av stöd i din relation till den som har problem med alkohol/droger, oavsett om personen själv har kontakt med öppenvården eller inte. Du är välkommen att ta kontakt för din egen del.

Vi kan även erbjuda Fjärilens vuxenprogram som vänder sig till anhöriga eller närstående som på något sätt blivit drabbade av en annan persons bruk av alkohol eller droger. Målsättningen är att du som anhörig/närstående ska få en ökad kunskap och insikt om hur känslor och beteenden har påverkat din livssituation. Genom gruppverksamheten ges du möjlighet att påbörja en förändring det vill säga att bryta beteendemönster i familjen eller relationen.

Läs mer om Fjärilens vuxenprogram.

Kontakt
Länkarnas Riksförbund
Stödlinjen för spelare och anhöriga

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in