Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på väg. På enskild väg är parkering i regel inte förbjuden genom lokala trafikföreskrifter.

Parkeringstillståndet ger rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Tillståndet innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är förbjuden. Det innebär vanligtvis även avgiftsbefrielse.

Dessa fördelar innebär att det är en eftertraktad handling. För att de som ansöker om parkeringstillstånd ska behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget upprättas med hänsyn till gällande lagregler.

Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

 • En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, dvs har svårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.
 • Rörelsehindrad person som inte kör bil själv får parkeringstillstånd endast i undantagsfall, t ex om han eller hon har särskilda skäl.
 • För rörelsehindrad som inte själv kör fordon bör parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.

Exempel på vanlig praxis:

 • Bedömningen av rörelsehindret skall grunda sig på gångförmågan. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs i regel intyg från läkare med specialistkompetens.
 • Parkeringstillstånd är giltiga i högst tre år.
 • Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder. Parkeringsproblemet kan då lösas på annat sätt.
 • Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
 • Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte ett parkeringstillstånd.
 • Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte parkeringstillstånd.
 • Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

Utredningen

 • Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå.
 • Beslutande myndighet är den nämnd som har ansvar för trafikfrågor.
 • Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.
Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in