Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Översiktsplaner

En översiktsplan anger i stora drag hur kommunen tänker sig utvecklingen av bebyggelsen och användningen av mark och vatten i kommunen. En översiktsplan är inte bindande men visar på kommunens syn och hur man önskar att kommunen utvecklas vad gäller byggande.

Översiktsplanen kan ses som en utgångspunkt för detaljplaneläggningen i en kommun och fungerar tillsammans med Länsstyrelsens granskningsyttrande som en överenskommelse mellan stat och kommun om den framtida mark och vattenanvändningen.

I översiktsplanen redovisas statliga och kommunala intressen i den fysiska planeringen, bland annat genom att avgränsa riksintressenas innebörd och geografiska utbredning.

Översiktsplanen redovisar kommunens politiska viljeinriktning för den framtida planeringen och byggandet.

Planen är inte bindande för efterföljande beslut om t.ex. detaljplaner och bygglov men den ska användas som underlag och vägledning för beslut. Det är därför viktigt att den är aktuell.

Strömsunds kommuns översiktsplan 2014PDF
Bläddringsbar fillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsekvensbeskrivning till översiktsplanenPDF
Bläddringsbar fillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fördjupade översiktsplaner

För begränsade delar av kommunen kan fördjupade översiktsplaner upprättas. Dessa är mer detaljerade redovisningar för just de områden de representerar.

De fördjupade översiktsplanerna hittar ni i menyn till vänster.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in