Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Sjukvård

Strokekampanjen

Läs om strokekampanjen

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården är enligt hälso- och sjukvårdslagen en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Vården ska enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. Vården ska vara lättillgänglig. Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. Vården ska främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivning per telefon kan man få dygnet runt, året om. Telnr 1177.
Sjukvårdsrådgivningen är en telefontjänst riktad till allmänheten där särskilt utbildade sjuksköterskor

  • ger råd dygnet runt.
  • ger befolkningen adekvata medicinska råd och sjukvårdsinformation.
  • gör en professionell bedömning på behovet av akut vård eller inte.
  • hjälper patienten till lämplig vårdnivå (egenvård, primärvård, sjukhusvård, kommunal hemsjukvård).
  • vid behov förmedlar kontakt med joursjukvården (jourläkare, distriktssköterskor, nattpatruller, ambulans).

Se även sjukvårdsrådgivningens hemsida, länk till höger.

Hälsocentral i första hand

Du som söker sjukvård på hemorten ska i första hand vända sig till din hälsocentral. Hit ska du vända dig med alla hälsoproblem. Personalen har bred kompetens och behandlar sjukdomar och skador på plats eller remitterar dig till den specialiserade vården.

Hemsjukvård

Som kommuninvånare kan du även i vissa fall få hälso- och sjukvårdsinsatser i ditt eget hem inom ramen för hemsjukvården. Kommunen ansvarar för hemsjukvård, inklusive rehabilitering. Insatserna ges av personal inom vård- och socialförvaltningenöppnas i nytt fönster och inom närvård Frostvikenöppnas i nytt fönster, beroende på var i kommunen du bor.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är bl a arbetsterapeut, distriktssköterska, läkare, sjukgymnast och sjuksköterska. Det är alltid landstinget som ansvarar för läkarinsatserna. Bedömningen av vårdbehovet gör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utifrån det egna yrkesansvaret.

Du som redan har insatser från kommunens hälso- och sjukvård eller som undrar hur det fungerar kan vända sig direkt till den hälso- och sjukvårdspersonal du önskar kontakt med (arbetsterapeut, distriktssköterska eller sjukgymnast).

Uppsökande tandvård

Region jämtland Härjedalen har ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla uppsökande verksamhet och nödvändig tandvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till vissa äldre, sjuka och funktionshindrade personer.

Är du inte nöjd med vården?

God vård bygger på ömsesidigt förtroende mellan vårdgivaren och patienten. Känner du dig inte rätt behandlad är det lätt att förtroendet får sig en törn. I så fall ska du försöka prata med personalen först. Kan ni inte lösa problemet, kan du vända dig till Patientnämnden. Den är till för att upprätthålla och utveckla relationerna mellan vårdgivaren och patienten.
Läs mer här.PDF

Vårdgivare

Vårdgivare är den fysiska eller juridiska person som bedriver vården. Det betyder i Strömsunds kommun att socialnämnden är vårdgivare när det gäller vård- och socialförvaltningen och närvårdsnämnden när det gäller närvård Frostviken.

Verksamhetschef

Verksamhetschef är den befattningshavare som svarar för hälso- och sjukvårdsverksamheten inom vård- och socialförvaltningen och inom närvård Frostviken.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in