Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Projekt

Det är i kommunens framtids- och utvecklingsförvaltning som de flesta EU-projekt med kommunal medfinansiering samlas. Förvaltningen leder och deltar även i andra arbeten som bedrivs i projektform. I dagsläget är bland annat följande projekt aktuella.

Akademi Norr

Akademi Norr är en gränsöverskridande samverkan mellan tretton kommuner från Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.

Kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Norsjö, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina, Åsele har gått samman i ett kommunalförbund i syfte att initiera, samordna och genomföra högre utbildning.

Utbildningen skall tillfredsställa behov av både grundläggande service och innovativ tillväxt. Inom denna samverkan har varje deltagande kommun ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr, vilket verkar som ett nav för det övergripande samarbetet.

Läs mer på webbplatsen www.akademinorr.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt HAM-SAM (Hälsa, Arbete, Migration – Samverkan)

 

Projektperiod: 2015-09-01–2017-06-30.

Sammanfattning beskrivning
Projektet syftar till att utveckla en hållbar och inkluderande integrationsprocess stärkt med ett hälsoperspektiv för att underlätta nyanlända män och kvinnors etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

Projektmodellen bygger på ett helhetsperspektiv och samverkan.

 1. Hälsointerventioner i grupp sker inom primärvårdens hälsocentraler och praktisk språkanvändning
 2. Fördjupad samhällsorientering och arbetsmarknadsorientering och stöd ut mot arbete/praktik/studier genomförs i samverkan av medverkande kommuner, SFI och Arbetsförmedling
 3. Fördjupad samhällsorientering och arbetsmarknadsorientering innehåller både grupp- och individuella aktiviteter.

Koncept utvecklas och tillskapas i tre kommuner i samverkan med kommun, AF och primärvård; Strömsund, Åre och Ragunda, där Strömsund och Åre har rollen som modellverksamheter för HAM-SAM-konceptet.

Parter

 1. Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Strömsunds och Östersunds kommuner
 2. Region Jämtland Härjedalen; primärvården i Åre, Strömsund och Ragunda
 3. Arbetsförmedlingen SFI, Jämtlands Gymnasium och Jämtlands Vux, Ragunda

Målgrupp
Nyanlända i etableringsfasen, avslutad etableringsfas eller introduktionsersättning, ensamkommande från 18 år samt utrikesfödda utan flyktingstatus. Aktiviteter i hälsoskola sker på svenska, därav finns behov av vissa kunskaper i språket för att kunna ta del av informationen och kunna kommunicera.

Upplägg Strömsund
Under tolv veckor (tre eftermiddagar/veckan) gruppträffar med fokus på fördjupad samhällsorientering och arbetsmarknadskunskap. Detta kombineras med Hälsoskola under nio veckor (en dag/veckan). Under projektperioden genomföra totalt sex gruppverksamheter.

Samverkande aktörer är Strömsunds kommun, Arbetsförmedlingen Strömsund samt Region Jämtland Härjedalen (hälsocentralen i Strömsund).

Projektansvarig Strömsund:
Rut Sannemo, 0670-167 94 rut.sannemo@stromsund.se

Projekt Integration Jämtland Härjedalen

Medfinansieras av Europeiska socialfonden

Projektperiod: 2015-09-01– 2018-03-31.

Syftet med projektet är att underlätta för nyanlända kvinnor och män i länets kommuner att etablera sig lokalt så att dessa i större utsträckning integreras och kan komma närmare arbetsmarknaden via arbete eller studier.

Målgrupp
Målgrupp i projektet är nyanlända kvinnor och män i Jämtland och Härjedalen mellan 25 och 65 år, inskrivna på Arbetsförmedlingen inom etableringen eller inom ett år efter avslutad etableringsperiod.

Mål för projektet
Vi hoppas att projektets insatser kan medföra en förbättrad arbetskraftsförsörjning i länet och tillvarata den mångfald som bidrar till den regionala utvecklingen. Vi vill medverka till att minska arbetslösheten och öka inkluderingen bland nyanlända kommunplacerade kvinnor och män, med en förhoppningsvis förbättrad hälsa som positiv följdeffekt.

Aktiviteter inom projektet

Pågående aktiviteter i Strömsunds kommun:

 1. Inför körkort – studiecirklar i samarbete med Vuxenskolan
 2. Handledarutbildning för kommunanställd personal
 3. Fördjupningskurs i ”Att arbeta i Sverige”
 4. Tematräffar; att skriva CV, att söka jobb, kommunens företag, m fl
 5. Språkcafé i samarbete med Röda korset

Region Jämtland Härjedalen är projektägare och länets samtliga åtta kommuner är samverkansparter tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Lokal projektledare: Berit Holter, Strömsunds kommun, berit.holter@stromsund.se telefon: 0670 – 167 15

Etableringskoordinator: Malin Ekljung, Strömsunds kommun, malin.ekljung@stromsund.se telefon: 0670-169 46

Praktik- och språkstöd: Kowsar Amiri, Strömsunds kommun, kowsar.amiri@stromsund.se telefon 0670-167 14

Projektledare: Annika Myhr, Region Jämtland Härjedalen,
annika.myhr@regionjh.se Telefon: 070-235 51 74

samordningsförbundet

Leaderområdet 3sam

Medfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Leaderområdet 3sam består geografiskt av kommunområdena Ragunda och Strömsund i Jämtlands län. Avstånden inom 3samområdet är stora, 35 mil från syd till norr och 5 timmar med bil, samtidigt som det innehåller knappa 19.000 innevånare.

De två kommunerna har mycket gemensamt. Avgränsningen av 3samområdet bygger på många kriterier som t.ex:

 • Historiska band och samarbeten
 • Stor ytvidd
 • Gles befolkning
 • Stor andel boende utanför tätort
 • Besvärande befolkningsutveckling och struktur
 • Stor andel företagare.
 • Stark småbrukartradition

Verksamhetsledare Sören Oskarsson soren@3sam.eu, 070-360 60 23. Projektsamordnare Annakarin Olsson annakarin@3sam.eu, 070-550 82 66.

Läs mer på webbplatsen: www.3sam.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärcentrum

Genom ett treårigt projekt inom Akademi Norr förstärks ytterligare Lärcentrums roll som lokalt utvecklingscentrum. Projektets huvudsakliga syfte är att skapa kunskapsdriven tillväxt för Akademi Norr-regionen med fokus på en effektiv samverkan mellan företagen, Lärcentras Motorfunktion och kommunernas aktörer.

Läs mer på webbplatsen www.larcentrum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Nya Vindkraftcentrum.se

 

Projektperiod: 2016-04-01–2017-03-31.

Det nya Vindkraftcentrum.se är en sammanslagning av verksamheterna i det tidigare Vindkraftcentrum.se och Noden för arbetskraftsförsörjning – drift och underhåll. Den senare är en av fyra noder inom Nätverket för vindbruk som drivs av Energimyndigheten.

Uppdraget är att hjälpa till att skapa största möjliga regionala nytta i de områden där vindkraften byggs ut genom närings- och kompetensutveckling. Utgångspunkten är de kartläggningar och erfarenheter som verksamheterna hittills skaffat tillsammans.

Budget
Den totala budgeten är på 1,5 miljoner kronor och medfinansiär är Statens Energimyndighet.

Huvudsyfte
Att använda och utveckla det planeringsverktyg som är i vardande, och består i att använda de prognoser som görs utifrån tidigare erfarenheter, vad gäller behov av kompetenser, företagande och arbetskraft, på ett metodiskt och proaktivt sätt. Detta för att öka den regionala nyttan ytterligare vilket i förlängningen betyder ökad förankring och acceptans. Vilket bidrar till att målet för en hållbar och resurseffektiv utbyggnad av vindkraften kan ske.

Mål
Det övergripande målet är alltså att utveckla Nodens och Vindkraftcenrum.ses tidigare arbete och använda erfarenheter och kunskaper på bästa sätt för att skapa största möjlig lokal, regional och nationell nytta i samband med vindkraftsutbyggnaden. Men även att bidra till att en ny vindkraftteknikerutbildning uppstår, liksom att en testbädd för vindkraft i kallt klimat etableras.

Målgrupper
Är juridiska och fysiska personer som har intressen i samband med att vindkraften byggs ut. Det handlar om allmänhet, företag, kommuner, myndigheter och institutioner.

Resultat
Minst två planeringsprojekt ska ha inletts. Metodiken ska ha utvecklats. Ytterligare 20 prognoser gjorts. Företag i aktuella regioner har växt som en direkt följd av sina och gemensamma engagemang i tillverknings-, projekterings-, etablerings- och driftsfasen. Antalet sysselsatta i branschen har ökat. 150 företag i regionerna har deltagit i projektet, liksom 300 personer. Nya företagskonstellationer har uppstått i regionerna som bidrar till att minska kostnader och gör vindkraften mer konkurrenskraftig på sikt. Bidra till att tio nya företagssamarbeten sker över nationsgränserna.

Läs mer på webbplatsen: www.vindkraftcentrum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plug In 2,0

Projektperiod: höstterminen 2015–juni 2017.

Sveriges största samverkansprojekt genom Sveriges kommuner och landsting (SKL) vad gäller att förhindra avhopp från skolan.

Huvudsyfte
Huvudfokus i det fortsatta projektet är att arbeta vidare med och utveckla de områden som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer och därigenom höja kvaliteten i gymnasieskolan så att fler elever slutför sina studier. Målsättningen att sprida medvetenhet och kunskap om avbrottsproblematiken och bidra till strategisk påverkan både nationellt och internationellt.

Projektet leds av SKL i samverkan med åtta regioner.

Hjalmar Strömerskolan har sedan många år arbetat med framgångsfaktorerna som tagits fram under tidigare PlugIn-projektet och har sett att det ger resultat. Bland annat har det lett till att en elevcoach anställts på gymnasiet.

Projektledare: Jenny Frank, jenny.frank@stromsund.se, 0670-167 19

Information om projektet på SKL:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om projektet på PlugInnovations webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in