Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017
Ensamkommande barn.

Strömsunds kommun har tre hem för ensamkommande barn och ungdomar.

Ensamkommande barn och unga

I kommunen finn fem hem för vård och boende (HVB-hem). Där tar vi emot ensamkommande barn och ungdomar mellan 12 och 18 år som söker asyl i Sverige. Vi har även en utslussverksamhet för de mellan 18–21 år.

Arbetet på HVB-hemmen driver vi på uppdrag av Migrationsverket. De ensamkommande kommer till Sverige för att söka asyl utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare. Flickorna och pojkarna blir placerade på HVB-hem av socialtjänsten som också utreder deras behov utifrån BBIC (barnens behov i centrum).

När de fyller 18 år och har fått uppehållstillstånd så kan socialtjänsten placera flickorna och pojkarna i Utsluss verksamheten om vårdbehov finns. Utslussen består av träningslägenheter och de bor antingen själva eller delar på en lägenhet.

Vårt mål är att erbjuda en trygg och väl fungerande miljö med ett bemötande som präglas av respekt och värme. Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv med lösningsfokuserat förhållningssätt.

Totalt 75 platser i kommunen

Vårt avtal med Migrationsverket omfattar 75 platser. Personalen ansvarar för den dagliga omvårdnaden av ungdomen och är en vuxen förebild och ett stöd i vardagen. På boendet sker arbete med introduktion, integrering och socialisering. Det innebär bland annat att introducera barnet eller ungdomen i studier, vara delaktig i planering av fritidsaktiviteter samt hjälpa till med ekonomiska frågor. Vidare kan det handla om att arbeta med normer, värderingar, traditioner, lagar, regler och myndigheter i det svenska samhället.

Gode män

Alla asylsökande ska få en god man så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Den gode mannen ska företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Om ungdomen får permanent uppehållstillstånd (PUT) träder en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) in istället.

Går i skolan

De ensamkommande går i grundskolan eller på något av de fem introduktionsprogrammen på gymnasiet. Programmen ger ungdomarna behörighet att läsa vidare på ett nationellt program. Utbildning är en viktig del av tiden på boendet. De vanligaste fritidsintressena är fotboll, fiske, styrketräning och simning.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in