Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Eget omhändertagande av avfall

Hushållsavfall

Hushållsavfall är avfall som uppkommer i ett vanligt hushåll t.ex.
köksavfall, möbler, hemelektronik, färgrester, latrin och avloppsslam.
Grundregeln är att endast kommunen får ta hand om hushållsavfall. Om du själv
vill ta hand om ditt hushållsavfall måste du lämna in en skriftlig anmälan till
miljö- och byggnämnden.

Trädgårdskompost

Trädgårdsavfall får komposteras utan att du behöver göra någon anmälan.
Förutsättningen är att det kan ske utan olägenheter för människors hälsa eller
miljö. Trädgårdsavfall är löv, gräsklipp, potatisblast och liknande som uppstår
ute i trädgården. Skal och andra växtdelar som du rensar bort inne i köket är
köksavfall.

Kompostering av köksavfall

Kompostering av köksavfall ska anmälas till miljö- och byggnämnden. Man får
kompostera förmultningsbart köksavfall om det sker utan risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker och
bör även vara isolerad. I en isolerad kompostbehållare fungerar nedbrytningen
bättre och risken för lukt och flugor minskar. Tänk ändå på avståndet till
grannarna när du väljer var kompostbehållaren ska stå.

Kompostering eller nedgrävning av latrin

Även kompostering eller nedgrävning av latrin är anmälningspliktigt. Latrin
måste komposteras minst sex månader i sluten behållare för att bakterier och
andra smittämnen ska avdödas. Det måste finnas en plan för hur komposten ska användas. För nedgrävning av latrin ska en plats väljas på torr
mark, långt från vattentäkter, sjöar och vattendrag.

Eget omhändertagande av avloppsslam

För att man själv ska få ta hand om
sitt avloppsslam krävs att man kan pumpa upp slammet utan att skada
slamavskiljaren. Man måste sedan kunna ta hand om slammet på ett sätt som är
godtagbart ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Om slam eller kompost som
innehåller avloppsslam ska spridas på jordbruksmark måste slammet och markens
innehåll av bl.a. tungmetaller först analyseras. Länsstyrelsen kan i vissa fall
medge dispens för användning av avloppsslam på jordbruksmark utan att sådana
analyser har utförts.

Befrielse från skyldighet att lämna avfall

Fastighetsägare eller
nyttjanderättshavare kan av miljö- och byggnämnden befrias från skyldigheten
att lämna sitt hushållsavfall till kommunen. För detta krävs att personen kan
visa att han eller hon själv kan ta hand om allt
sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och
miljön. Det är dock mycket svårt att ta hand om allt sitt avfall utan att
utnyttja kommunala återvinningscentraler eller andra delar av den kommunala
renhållningen.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in