Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017

Stöd, vård och omsorg

Livet förändras hela tiden. Alla kan någon gång hamna i en situation där man behöver hjälp. Kommunen kan ge stöd, skydd och hjälp av olika slag.

Behoven ser olika ut när man är ung, mitt i livet eller äldre. Det kan vara en funktionsnedsättning som gör att du behöver hjälp med vissa saker. Du som är anhörigvårdare kan också behöva stöd. Det har du möjlighet att få. Hjälpen ska göra att man kan leva ett så bra liv som möjligt.

Någon kan ha ekonomiska svårigheter. Någon annan har det svårt i arbetslivet. Någon är orolig för nära och kära. Kommunen kan ge stöd, skydd och hjälp sådana gånger. Ta kontakt så får du mer information.

Frivilligorganisationer och föreningar kan också erbjuda gemenskap och stöd. Kontaktuppgifter finns i föreningsregistret. Se länk i höger spalt.

Dåarjoe, såjhtoe jih hokse

Jieleme abpe tijjem jeatjahtåvva. Ovmessie gaevhtijste almetjh såemies aejkien jielemisnie fïerhten biejjien dåarjoem daarpesjieh. Dïhte maahta gosse båeries sjädta årrodh jallh gosse healsoem ij dan hijven leah. Dïhte maahta aaj årrodh jis ov-vervesne lea jih viehkiem ovmessie aatigujmie daarpesjh ihke buerielaakan jieledh. Lïhkesadtjhsåjhtoem maahta aaj dåarjoem daarpesjidh jih nuepiem gujht duvtiejistie åtna. Maahta aaj, ovmessie gaevhtijste jielemisnie, nåake ealamadtjine jallh barkoejielemisnie utnedh jallh lïhkesadtji bïjre tjomperdidh. Tjïelte stoerre dïedtem åtna dåarjoem jih viehkiem veedtedh, dan gaavhtan, aellieh vuertieh gaskesadtem vaeltedh!

Jïjtjesyjhtehtsåårganisasjovnh jih siebrieh maehtieh ektievoetem jih dåarjoem ovmessie aatijste faaledh. Gaskesadthbïevnesh siebrietjaalegisnie gååvnese, vuartesjh lingkem åelkies bielesne.

Klicka på bilden för kontaktuppgifter till vård- och socialförvaltningen och närvård Frostviken.

Klicka på bilden för kontaktuppgifter till vård- och socialförvaltningen och närvård Frostviken.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in