Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Prioriterade områden

Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp för folkhälsoarbetet I Strömsunds kommun. Barnfamiljers ekonomiska och sociala förutsättningar, liksom barn och ungas livsvillkor i övrigt i förskolan och skolan eller på fritiden. Barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande är viktigt i en demokratisk fostran, liksom att barnen tidigt uppmuntras till fysisk aktivitet och goda matvanor.

Strömsunds kommun samverkan internt mellan olika förvaltningar, med andra myndigheter och verksamheter som föreningar och ideella organisationer för att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Det är en viktig framtidsfråga för vår kommun att barn och föräldrar har goda förutsättningar för en hälsosam utveckling.  

Åtgärder som främjar barn och ungas hälsa kräver breda insatser som en hälsofrämjande förskola och skola, en värdegrund som bygger på delaktighet och demokrati, stöd till föräldrar under barnens uppväxt, fungerande fritidsverksamhet och ett bra utbud av alkohol- och drogfria aktiviteter.

Utbildningsinsatser under olika skeden i livet stärker människor, ger större delaktighet och ökade möjligheter att få eller behålla en förankring på arbetsmarknaden. Arbetsplatser kan också fungera som hälsofrämjande miljöer och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa.

Att arbeta med jämställdhet är viktigt för att kommunen ska bli attraktiv att bo och leva i för alla, både unga och gamla, kvinnor och män. Det är viktigt att se till att kommunens resurser kommer alla till del på likvärdiga villkor. Därför ska aspekten kön finnas med när kommunens nämnder och styrelser fattar beslut. Jämställdhet blir en tillväxtfaktor i kommunen.

Vad tycker ungdomar i vår kommun?

I kommunen tas det många beslut som berör barn och ungdomar på olika sätt. Det kan t ex vara frågor som rör utbildning, miljö, hälsa, skolmat, fritid eller boende. För att kommunens förtroendevalda ska veta vad barn och ungdomar tycker är det viktigt att ha ett bra underlag. Därför har Strömsunds kommun genomfört en Lupp-undersökning.

Lupp-undersökning

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät utvecklad av Ungdomsstyrelsen, en statlig myndighet som arbetar för att öka ungas möjlighet att påverka sina levnadsvillkor och få tillgång till makt och välfärd. Hösten 2009 genomfördes en Lupp-undersökning och totalt 122 elever av 133 i årskurs åtta och 103 elever av 123 i andra året på gymnasiet svarade.

Barn och ungdomskonvent

I oktober 2010 hölls ett Barn och ungdomskonvent för att diskutera det som framkommit i Lupp-undersökningen. Vill du veta mer om konventet läs här.PDF

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in