Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Projekt som berör turismen

Det pågår en hel del turismprojekt i kommunen och här kommer du att få information om dessa.

"Frostviken natur- och kulturgeografi"

Leaderprojekt under Leader 3sam - Projekt avslutat

Projektägare: Strömsunds kommun/Turism
Kontakt: Anna Gillgren 0670-134 04, 070-348 12 50, anna.gillgren@stromsund.se
Projektledare: Per-Olof Melin, Jormvattnet. 0672-201 51, 076-136 34 10, pexo@bredband.net

Verksamhetsledare/informatör: Madeleine Aaraas, 0672-105 00, gaddede.turistbyra@stromsund.se

Projekttid: 1 januari 2013 - september 2014

Beskrivning:
Projektet vill skapa en bred kunskapsbas hos regionens befolkning inom ämnen som hållbar naturförvaltning, ekologi, geologi, astronomi, biologi, speleologi, hydrologi, samisk historia och kultur, fjällbondekulturen, naturens skafferi och fjäll- och områdeskunskap. På detta sätt kan vi väcka ett djupare intresse för våra "råvarutillgångar" och säkra rekryteringen av framtidens naturförvaltare och naturguider.

AktiviteterWord

"Yttre rymden till jordens inre"

Leaderprojekt under Leader 3sam - Projekt avslutat

Projektägare: Strömsunds kommun/Turism
Kontakt: Anna Gillgren 0670-134 04, 070-348 12 50, anna.gillgren@stromsund.se
Projektledare: Per-Olof Melin, Jormvattnet. 0672-201 51, 076-136 34 10, pexo@bredband.net
Projekttid: 16 mars 2010–30 oktober 2011

Beskrivning:
Projektet är ett samordningsprojekt för att marknadsföra naturupplevelserna och det unika området i Frostviken. De områden som prioriteras är Bjurälven, Korallgrottan, Hällingsåfallet, Observatory of Frostviken och de orörda fjällen och vattnen som är unika på sitt sätt och lockar till annorlunda naturbaserade upplevelser.

En varsamt utvecklad och hållbar turism med god kvalitet grundar för att skapa upplevelser.
Inte bara nu utan många år framåt.

Ursprungsidén är en film om grottdykarna i Bjurälven som verktyg i utvecklingen av besöksnäringen i Frostviken. En TV-version 30 minuter lång för den internationella TV-marknaden. En kort film, max 10 minuter, för turismnäringen.

Mer information om Expedition Bjurälven hittar du på www.expeditionbjuralven.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

"Destination South Lapland"

Projektägare: Strömsund, Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner

Projektägare: Projektetet drivs av Strömsund, Dorotea, Åsele och Vilhelmina kommuner tillsammans. Vilhelmina kommun är projektägare.

Projektledare: Trude Westgaard, trude.westgaard@southlapland.com

Styrgrupp: Gudrun Hansson, 070-351 09 09, gudrun.hansson@stromsund.se

Projektgrupp: Anna Gillgren, 070-348 12 50, anna Gillgren@stromsund.se

Projekttid: Februari 2012 - december 2014.

Bakgrund & nuläge: 2009 kom idén till turismsamarbete i området och samma år togs initiativ till ett möte mellan lokala turistföretagare från området och Näringsdepartementet, Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Trafikverket och kommunerna. Där beslutades att gå vidare med detta och de påföljande åren vidareutvecklades idén, det bedrevs förstudier, enkätundersökningar, en affärsplan arbetades fram, bokningssystem och en websida lanserades bland annat. Grunden lades för Destination South Lapland.

Så i februari 2012 startade projektet Destination South Lapland där kommunerna Strömsund, Vilhelmina, Dorotea och Åsele ingår. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Västerbotten och kommunerna. På sikt är målet att detta ska vara en självfinansierad organisation som drivs av besöksnäringen och kommunerna gemensamt.

Destination South Lapland ska marknadsföra och sälja turistrelaterade produkter och tjänster som produceras i de fyra kommunerna, hjälpa till att attrahera investeringar inom destinationen samt vara ett samverkansorgan för turism och infrastruktur i området. Även kvalitetssäkring och utveckling av företag, produkter och tjänster samt utbildning ingår i South Laplands arbete.

De grundläggande värderingarna för destinationen är att värna om natur och miljö, värna om samekulturen samt värna om närproducerade varor och tjänster. Hela destinationen ska utvecklas, inte enbart enskilda komponenter. Visionen är att South Lapland ska vara en exklusiv internationell destination med unik och orörd vildmark tillgänglig 365 dagar om året.

Destination South Lapland har idag lokala destinationskontor i anslutning till turistbyråerna med en person anställd i varje kommun. Därtill finns ett marknadskontor i Stockholm där en säljledare och affärsresesäljare har sin utgångspunkt. I Vilhelmina arbetar även en projektekonom. Totalt är det åtta personer som arbetar tillsammans med turistföretagen för att utveckla besöksnäringen i området.

Nyhetsblad oktober 2012PDF
http://southlapland.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

"Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt"


Vaajma - The Heart of Scandinavia

Interregprojekt - Projekt avslutat

Projektägare: Strömsund, Krokom, Lierne och Röyrvik kommuner
Kontakt: Tommie Jirhed, 0670-167 40,
Projektledare: Turism/näringsliv: Anna Jonasson
Projekttid:  2009-2014

Projektets huvudmål: Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt är ett EU-finansierat Interreg-projekt som omfattar Frostviken i Strömsunds kommun och Hotagen i Krokoms kommun i Jämtlands län samt kommunerna Lierne och Røyrvik i Nord-Trøndelag, Norge. Projektet arbetar med näringsutveckling, samarbete kring och utveckling av offentlig tjänsteproduktion samt avveckling av gränshinder. Projektets huvudmålsättning är att vända den negativa befolkningsutvecklingen i regionen.
Inom näringslivsprojektet jobbar man bland annat med destinationsutveckling.

Delprojekt Turism:www.vaajma.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förstudie "Förbättra fiskvandringsvägar i Faxälven"

Vattenmydigheten - Projekt avslutat

Projektägare: Strömsunds kommun/turism, Anna Gillgren 0670-134 04, anna.gillgren@stromsund.se

Kontak: Sven-Erik Persson 073-076 57 50,  svenerik@aol.se

Utförare av förstudien: Hushållningssällskapet, Mats Andersson 090-17 18 64, mats.andersson@hush.se

Utreda förutsättningarna för en omfördelning av vattenflödet mellan regleringsdammen och bräddavloppet så att huvuddelen av allt vatten tappas via bräddavloppet. Syftet med åtgärden är att skapa en fri vandringsväg mellan Sporrsjön och Fångsjön samt nya lek- och uppväxtområden på den idag torrlagda strömsträckan i Norrströmmen väster om Brännholmen.

Ulriksfors
Inom ramen för gällande tillstånd tappas idag sommartid 7 m3/sek i fåran närmast Ulriksfors och vintertid råder nolltappning. I Storkvisseln gäller att man tappar 3 m3/sek året runt. Utredningen bör visa om det är möjligt att skapa en fri vandringsväg (s.k. omlöp) förbi regleringsdammen antingen via den gamla huvudfåran närmast Ulriksfors eller via Lillkvisseln som torrlades vid regleringen. Alternativen ska kostnadsberäknas var för sig och för- och nackdelar för fisk och andra vattenlevande organismer redovisas. Även konsekvenserna av noll-alternativet, d.v.s. ingen åtgärd alls, ska redovisas.

 
Norrströmmen
Inom ramen för gällande tillstånd tappas idag sommartid totalt 10 m3/sek ur Fångsjön fördelat på 8 m3/sek i Sågkvisslan och 2 m3/sek i Norrströmmen. Vintertid tappas 2 m3/sek i Sågkvisslan och 1 m3/sek i Norrströmmen. Utloppet i Norrströmmen består av två fåror dels ett stålspontat bräddavlopp, dels en regleringsdamm. Idag tappas allt vatten som passerar Norrströmmen via regleringsdammen där vattnet rinner ut över en hög fördämning som utgör ett definitivt vandringshinder.

Här kan du ladda ner  förstudienPDF

"Fiske & Vildmark"

Projektägare: Leader 3samlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Projekt avslutat
Kontaktpersson: Sören Oscarsson, 070-360 30 23, soren@3sam.eu

Beskrivning: Information, inspiration och viss utbildning kring entreprenörsskap och fisketurism. Besök av Ungersk TV-kock och fisketidningsjournalist. Utbyte med Ungern angående, fiske, specifikt gäddfiske. Inspiration till att nyttja gäddan som råvara i matlagning.  Delaktiviteter finns att söka för fvo, föreningar eller grupper av företagare

*************************************************************************************

Delprojekt inom Fiske - Vildmark
"TV Natur, Jakt & Fiske"
Projektägare: Strömsund Turism, Anna Gillgren 0670-164 04, anna.gillgren@stromsund.se
Projektledare: Sören Oscarsson 070-360 60 23, soren@3sam.eu
Projkettid: Augusti 2011

Beskrivning: Filmning av natur-, jakt- och fiskeupplevelser inom Ragunda och Strömsunds kommuner,  Leader 3sam. Resultaten kommer att mynna ut i TV-program som sänds av Fishing and Hunting Channel och som kan ses i de flesta europeiska länder, utom i Norden. Varje program ses av mellan 3-4 milijoner tittare. Programmen kommer att sändas på ungerska och textas i respektive lands språk. I programmen kommer att framgå vart man ska vända sig för att få information om man vill komma till området för att uppleva natur, jaga eller fiska.   

Delaktiviteten är en del av ett större projekt som Fishing and Hunting Channel genomför. För att styra filmningen av natur-, jakt- och fiskeupplevelser till Ragunda och Strömsunds kommuner utgör delaktiviteten en sponsring av TV-programmen.

Genom att sponsra tillkomsten av TV-programmen är målet att fler internationella besökare ska få upp ögonen för vad vi har att erbjuda i form av natur, jakt och fiske. På sikt ska det leda till att fler väljer att förlägga sin tid för de aktiviteterna här och bidrar till att öka beläggningen hos de entreprenörer som verkar inom Ragunda och Strömsunds kommuner med de innehållen.

Samverkan Ungern–Sverige Mat och Turism

Leader 3sam - Projekt avslutat

Projektägare: Leader 3samlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster,
Kontaktpersson: Sören Oscarsson, 070-360 30 23, soren@3sam.eu

Beskrivning: Att få till stånd ett samarbete med det ungerska Leaderområdet inomolika former av upplevelseturism. Målgruppen är främst ungrare och mellaneuropéer som är intresserade av att resa till vårt Leaderområde för att uppleva vår vildmark med fiske, främst gäddfiske, och vår lokalt producerad mat.

Fjällsjö Framtid Föreningsutveckling

Leader 3sam

Projektägare: Fjällsjö Framtid
Kontaktperson: Britt Marie Norman, bm.norrman@telia.com

Syftet är att koordinera föreningar och företag och att genomföra aktiviteter som innebär att Fjällsjö Framtid kan  vara en utvecklingsgrupp till stöd och nytta både för dessa men också för besöksnäringen. Målgruppen är bred: företagare, föreningar, boende och besökare. Åldern är varierande i de olika föreningarna, där MC-klubben kanske har yngre medlemmar än PRO t ex. Ambitionen är också att bli ett godkänt turistbyråkontor.

Frostviken — samebyarnas utveckling, turism och lokal förvaltning

Projektägare: Gaaltije - Projekt avslutat
Kontaktperson: Jerker Bexelius, 070-606 08 62

Projektbeskrivning:
Projektet omfattar de tre samebyarna i  Frostviken, som norrifrån räknat är Voernese,  Ohredahke och Raedtievarie .
Samebyarna är till ytan inga stora samebyar även i jämförelse med andra samebyar i Jämtlands län. Medelvärdet för åretruntmarkernas storlek i länet är ca 1050 kvm och alla tre byar i Frostviken ligger under det värdet.Det finns idag en relativt stor villighet för ett samiskt ökat engagemang i turismen som producenter för en attraktiv fiske-, eko-, kultur- och naturturism av hög kvalitet.

Ett samlat grepp för den småskaliga samiska turismen är att förbättra lokala förhållanden och infrastrukturer för att skapa förutsättningar att själva kunna ägna sig åt turism. Det måste anses viktigt att samernas möjligheter också ska underlättas för att kunna ta tillvara de möjligheter som områdets kvaliteter kan erbjuda.Inom samebyarnas områden finns utvecklingsbara resurser i form av attraktiva miljöer, därtill också jaktmarker och fiskevatten.

Med ett ökat samisk nyttjande av resurserna skapas underlag för satsningar inom eko - och kulturturism.

Projektets syfte
Finna former för lokal förvaltning och inflytande över marken för att främja samisk näringsutveckling. -  Uppbyggnad av samiskt "utvecklingsbolag" i vilken samebyarna ingår

Projektets mål
Skapa modell till samiskt "utvecklingsbolag"
-  Skapa nya produkter och tjänster inom samisk turism
-  Skapa en kostnads
- och finansieringsmodell  för en samsik turistanläggning som bygger på samisk historia och kultur samt byggnadstraditioner

Aktiviteter
-  Modell/utformning av utvecklingsbolaget
-  Produktpaket innehållande jakt och fiske
-  Former för lokal förvaltning och inflytande
-  Kostnads- och finansieringsmodeller för samiska turistanläggningar
-  Förslag på platser för anläggningarna

Hållbara aktiviteter — ett samarbetsprojekt i Ragundadalen/Strömsund

Leader 3sam - Projekt avslutat

Projektägare: Ragundadalen Turism
Kontaktperson: GunMarie Persson 070-525 11 77, gunmarie@ragundsdalen.se
Beskrivning: Utveckla skyltsystem så det blir en sammanhållen skyltning Ragunda-Strömsund.
Ta fram applikationer för smartphones. T.ex. kartor, informationstexter, var man kan äta, bo, leder o.s.v.
Skapa paketering av upplevelse/boende/mat och göra dem bokningsbara via olika internetlösningar.

Utveckla ett sammanhållet marknadsföringsmaterial och kartor över området
Ragunda/Strömsund.

Utifrån de största utländska grupperna ta fram information på andra språk.

Hitta kontaktpersoner för de olika områdena fiske, vandring, skoter och erbjuda
värdskapsutbildning i föreningarna och företagen.

Inom respektive område:

Fiske:
Kontakta och sammanföra de olika fiskevårdsområdena och de företag som jobbar med
fisketurism.
Undersöka möjligheten att hitta en gemensam lösning för fiskekort online via sms eller andra
betallösningar.

Vandring:
Kontakta och sammanföra markägare, idrottsföreningar, Svenska kyrkan mfl.
Se över de olika vandringslederna och börja hitta former hur dessa ska fortleva tex. hur ska de
röjas och skyltas? Titta på om det är möjligt att utveckla pilgrimslederna genom vår kommun och utgå ifrån den förstudie som är gjord av Bodil Henriksson Johansson "Pilgrim norra
Ångermanland och Jämtland"

Skoter:
Kontakta och sammanföra markägare, skoterklubbar och se över skoterledernas fortlevnad och
kolla upp vilken dokumentation som redan finns.
Diskutera hur kan man dra nytta av de nationella skoterprojekt som pågår tex Transitleden.

Lokal mat:
Vision:
Att mer lokal mat kommer på tallriken!

Syfte med projektet:
• Att lyfta fram de gröna näringarna i Ragunda och Strömsunds kommun.
• Att kunna förstärka den bygd och det område vi bor i.
• Att främja de lokala matproducenterna.
• Att fler människor blir intresserade av lokal mat.

Projektets Mål:
• Samla lokalt- och Jämtländskt producerad mat och hantverk.
• Ta fram en strategi kring gröna näringar och Döda Fallets servering där lokal producerad mat ska ingå.
• Paketera matupplevelser tillsammans med befintliga aktiviteter.

Styrgrupp:
Ragundadalen Turism
Strömsund Turism

Ideellt arbete:
Ellen Slinger, 10 mathantverkare.
Projektperiod 2012-09-01 — 2013-12-31

Styrgruppen har ansvaret för projektets planering, kontroll och styrning då det gäller resurser och sakinnehåll.
• Följer och stödjer projektarbetet
• Beslutar i administrativa frågor av större vikt
• Värderar och diskuterar de förslag som projektgrupper utarbetar
• Bollplank för projektledaren

Projektledare:
Ellen Slinger
072-50 13 138
ragundadalenturism@gmail.com

"Byalagssamverkan i Ströms Vattudal"

Leader 3sam - Projekt avslutat

Projektägare: Strömsunds Kulturbåtar
Kontakt: Margareta Byström 073-026 14 32,

Beskrivning: Visa möjliga strandhugg i Ströms Vattudal för M/S Tärnan. Identifiera olika aktiviteter inom byalagen som kan erbjudas turisterna. Undersöka lönsamhet med reguljärtrafik. Identifiera olika intressenter för samarbete, utökning och marknadsföring av M/S Tärnan som en naturlig turistattraktion i Strömsund. Mer information om Strömsunds Kulturbåtar.

Vildmarksvagen.com

Leader 3sam

Projektägare: Strömsunds kommun/Turism Anna Gillgren, anna.gillgren@stromsund.se
Kontakt: Jättefin Design, Heidi & Eric van Elderen
Projekttid: Avslutad och genomfört

Beskrivning: Utveckling av hemsida på 4 språk. Öppet för alla efter vägen Strömsund mot Gäddede och länsgräns Västerbotten www.vildmarksvagen.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokala naturvårdssatsningen LONAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in